SKUTKY APOŠTOLŮ – biblický výklad

Rozsáhlý spis Skutky apoštolů seznamuje čtenáře s cestami, kterými se zvěst evangelia šířila do světa, a jednak s osobnostmi významných svědků z období raného křesťanství.

18 - Pavlova obhajoba


17 - Pavlovo loučení s Efezskými


16 - Působení apoštola Pavla v Efezu


15 - Pavel a Silas v Tesalonice a v Beroji


14 - Pavel s bratřími ve Filipech


13 - Misijní cesta apoštola Pavla


12 - Evangelium je i pro pohany


11 - Petrova obhajoba v Jeruzalémě


10 - Petrovo svědectví v Kornéliově domě


9 - Evangelium v Samaří


8 - Štěpán - první křesťanský mučedník


7 - Volba sedmi jáhnů a zrození diakonie


6 - Poměry v ranné církvi


5 - O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet


4 - Život prvních křesťanů


3 - Naplnění Duchem svatým


2 - Doplnění apoštolského kruhu


1 - Dostanete sílu Ducha svatého a budete mi svědky


Další výklady biblických textů najdete na webu Českého rozhlasu.