AKTUALITY

Papež: Jak prožít Velikonoce doma? S křížem a evangeliem.

Drazí bratři a sestry, dobrý den! V těchto dnech obav z pandemie, jež působí světu tolik utrpení, mohou se mezi mnoha otázkami, jež si klademe, objevit také takové, které se týkají Boha: jak se Bůh staví k našemu utrpení? Kde je, když se všechno hatí? Proč rychle nevyřeší problémy? Takové otázky o Bohu si klademe. Pomůže nám prezentace Ježíšova Umučení, jež nás provází v těchto posvátných dnech. Také tam se kupí mnoho otázek. Lidé, kteří v Jeruzalémě triumfálně vítali Ježíše, se ptali, zda opravdu přišel osvobodit lid od jeho nepřátel (srov. Lk 24,21). Očekávali mocného Mesiáše, který bude vítězit mečem. Přišel však někdo, kdo je tichého a pokorného srdce a povolává k obrácení a milosrdenství. A právě zástup, který Jej nejprve oslavoval, nyní křičí: »Na kříž s Ním!« (Mt 27,23). Ti kdo jej následovali, jsou zmateni a zděšeni; opouštějí Ho. Mysleli si: je-li toto Ježíšův úděl, pak to není Mesiáš, protože Bůh je mocný a nepřemožitelný. Avšak, pokračujeme-li v četbě o Umučení, nacházíme udivující skutečnost. Když Ježíš umírá, římský setník - který nebyl věřící (nebyl to žid, ale pohan) – vidí, jak Ježíš trpí, a slyší Jej, jak všem odpouští. Dotýká se rukou Jeho bezmezné lásky a vyznává: »Tento člověk byl opravdu syn Boží« (Mk 15,39). Říká přesný opak toho, co druzí, že totiž tam je Bůh, který je pravým Bohem. Můžeme se dnes ptát: jaká je pravá tvář Boha? Obvykle do Něho promítáme v maximální míře to, co je naše: svůj úspěch, svůj smysl pro spravedlnost a také svoje pobouření. Evangelium nám však říká, že Bůh není takový. Je odlišný, a nemohli jsme Jej poznat svými silami. Proto se přiblížil, vyšel nám vstříc a právě o Velikonocích se zjevil úplně. A kde se zjevil úplně? Na kříži. Tam rozpoznáváme rysy Boží tváře. Nezapomeňme, bratři a sestry, že kříž je Boží katedra. Prospěje nám, budeme-li mlčky hledět na Ukřižovaného a dívat se, kdo je náš Pán: Ten, který na nikoho neukazuje prstem, ani na ty, kdo Jej křižují, nýbrž otevírá náruč všem; nedrtí nás Svojí slávou, ale nechává se kvůli nám zdeptat; nemiluje nás slovně, ale tiše nám dává život; nenutí nás, nýbrž osvobozuje; nejedná s námi jako s cizími, ale bere na sebe naši nepravost, bere na sebe naše hříchy. A proto, aby nás zbavil předsudků o Bohu, hledíme na Ukřižovaného. A potom otevřme evangelium. V těchto dnech, všichni v karanténě a zavřeni doma, vezměme si do rukou obojí: kříž a evangleium.  Hleďme na kříž a otevřme si evangelium. To bude naše velká domácí liturgie v těchto dnech, kdy nemůžeme jít do kostela. V evangeliu čteme, že když lidé, kteří jdou za Ježíšem, aby jej provolali králem, například  po rozmnožení chlebů, On odchází pryč (srov. Jan 6,15). A když ďáblové chtějí vyjevovat Jeho božskou slávu, umlčí je (srov. Mk 1,24-25). Proč? Protože Ježíš nechce být pochopen špatně; nechce, aby lidé směšovali pravého Boha, jenž je pokornou láskou, s nepravým bohem, světským bohem, který je okázalý a vnucuje se silou. Není idolem, je Bohem, který se stal člověkem, jako každý z nás; vyjadřuje se lidsky, avšak mocí Svého božství. Kdy je však v evangeliu slavnostně prohlášena  Ježíšova totožnost? Když setník řekne: »Tento člověk byl opravdu syn Boží«. Tam je prohlášena hned poté, co na kříži daroval život, aby už nemohlo dojít k pochybení a bylo zřejmé, že Bůh je všemohoucí v lásce a nikoli jinak. Je to Jeho přirozenost, protože takový je. On je láska. Mohl bys namítnout: „Co mám dělat s tak slabým Bohem, který umírá? Raději bych silného a mocného boha.“ Věz však, že moc tohoto světa pomíjí, zatímco láska trvá. Pouze láska uchovává  život, který máme, protože objímá a přetváří naše slabosti. Boží láska o Velikonocích uzdravila náš hřích odpuštěním, které ze smrti činí přechod do života a mění náš strach v důvěru, naši úzkost v naději. Pascha nám říká, že Bůh může všechno obrátit v dobro. Na Něho můžeme opravdu spoléhat, že všechno bude dobré. A není to iluze, protože smrt a zmrtvýchvstání Ježíše není iluze, byla to pravda. Proto je nám Velikonočního jitra řečeno: »Nebojte se« (srov. Mt 28,5). Úzkostné otázky ohledně zla nemizí okamžitě, avšak ve Zmrtvýchvstalém dostávají pevný základ, který nám umožňuje neztroskotat. Drazí bratři a sestry, Ježíš změnil dějiny tím, že se stal naším bližním, a přestože jsou dosud poznamenány nepravostí, učinil z nich dějiny spásy. Obětováním svého života na kříži Ježíš přemohl také smrt. Z otevřeného srdce Ukřižovaného, dosahuje Boží láska každého z nás. Můžeme změnit svoje životní osudy přiblížením se k Němu, přijetím spásy, kterou nám nabízí. Bratři a sestry, otevřme Mu v modlitbě celé srdce v tomto týdnu, během těchto dnů: s křížem a s evangeliem. Nezapomeňte: kříž a evangelium. To bude domácí liturgie. Otevřme v modlitbě svoje srdce, nechme na sobě spočinout Jeho pohled a pochopíme, že nejsme sami, nýbrž milováni, protože nás Pán neopouští a nikdy na nás nezapomíná. S těmito pocity vám přeji požehnaný Svatý týden a požehnané Velikonoce!


Radost být více spolu

Koronavirové "prázdniny" nám nabídly více času. Jak ho využít? Co můžeme dělat, aby porostla naše víra a důvěra v Boha, abychom se něco nového naučili, aby se zlepšily naše vztahy, abychom prospěli sobě a svému okolí? Nabízíme pár inspirací na tomto odkazu.


Slova pro potěchu duše nejen pro seniory

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové nabízí seniorům a dalším zájemcům zasílání Slov pro potěchu duše na e-mail nebo prostřednictvím SMS. Cílem aktivity je nabídnout v této nelehké době slova povzbuzení, naděje, radosti a pokoje. Slova jsou určena především seniorům, animátorům seniorů, ale i všem dalším zájemcům. Zájemci o jejich odběr mohou kontaktovat Diecézní centrum pro seniory na e-mailech dcs@bihk.cz a info@simeon.cz nebo na tel. 737 215 328 či 734 435 360. Číst si je mohou rovněž na webu pro aktivní třetí věk www.simeon.cz. Veronika Čepelková, Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové

Obnova svěření a zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie

Česká republika se připojuje k obnově svěření a zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, a to modlitbou, kterou kardinál Dominik Duka, předseda ČBK, přednese před sochou Panny Marie Fatimské v arcibiskupské kapli ve středu 8. dubna 2020 v 7.15 hodin.


Koncert z arcibiskupského paláce v Olomouci

V současné složité situaci, kdy věřící nemohou společně slavit Velikonoce, zveme k poslechu Stabat mater. Pergolesiho duchovní dílo, které vyjadřuje bolest Panny Marie pod Kristovým křížem, provede komorní soubor Gaudio kvartet a hosté. Živý přenos z arcibiskupského paláce připravuje Moravská filharmonie ve středu 8. dubna od 19 hodin. Koncert, který svým velikonočním poselstvím uvede olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, bude možné sledovat na webu a facebooku Moravské filharmonie. Web Moravské filharmonie (stream 8. 4., 19:00 hod) <http://mfo.cz/> Facebook Moravské filharmonie (stream 8. 4., 19:00 hod) <https://www.facebook.com/Moravsk%C3%A1-filharmonie-Olomouc-237168513034606/>


Exhortace papeže Františka ke stažení zdarma

Christus vivit - Kristus žije E-kniha ke stažení zdarma Posynodní apoštolská exhortace k mladým lidem i k celému Božímu lidu. MŮŽETE STAHOVAT ZDE.


Poslední rozloučení

Bratři a sestry, ve středu 8. 4. 2020 v 15 hodin v úzkém rodinném kruhu při krátké pobožnosti uložíme do země paní Jaroslavu Zajícovou (ročník 1954). A v pondělí 13. 4. 2020 ve 13 hodin se takto rozloučíme také s panem Ludvíkem Umlaufem. Zádušní mše svaté za zemřelé budou odslouženy po ukončení nouzového stavu.


Velká farní pouť se odkládá

Velká farní pouť do Jižních Čech, která měla být v červnu, se ruší. Zaplacené zálohy se vám vrátí. Snad bude příležitost na podzim nebo příští rok pouť uskutečnit.


SVATÝ TÝDEN s Komunitou Blahoslavenství U VÁS DOMA

Skvělá nabídka Komunity Blahoslavenství. VÍCE NAJDETE ZDE.


Svatý týden – pracovní sešit pro děti a rodiny, omalovánky

Přinášíme Vám další omalovánky s obrazy Centra Aletti v Římě a Dílny Všech svatých se zaměřením na slavení tajemství Zmrtvýchvstání v době Svatého týdne. Omalovánky jsou doplněny úryvky z Evangelia, citáty církevních otců i úkolu na každý den. OMALOVÁNKY KE STAŽENÍ ZDE.


Koronavelikonoce 2020

Pandemie nám zkřížila plány a přinesla mnohé změny. Tak také letošní Velikonoce budou jiné, než obvykle. Jejich podstata se ale nezmění! Přinášíme vám několik tipů a inspirací, jak prožít liturgickou oslavu Velikonoc 2020 "jinak", než jsme zvyklí. 

Velikonoce - bez kostela v době pandemie2020

Krátké instruktážní video o možnostech jak prožít Velikonoce bez účasti na bohoslužbách v kostele.

Zelený čtvrtek v době pandemie

Inspirace a průvodce Zeleným čtvrtkem bez možnosti účasti na bohoslužbách v době pandemie koronaviru 2020.

Velký pátek v době pandemie

Inspirace a průvodce Velkým pátkem nocí bez možnosti účasti na bohoslužbách  v době pandemie koronaviru 2020.

Veliká noc v době pandemie

Inspirace a průvodce Velikonoční nocí bez možnosti účasti na bohoslužbách  v době pandemie koronaviru 2020.

Křížová cesta biřmovanců

[audio mp3="http://farnostdn.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/04/KCbirmovancu.mp3"][/audio]


OHLÁŠKY - Květná neděle

Postní almužna se bude odevzdávat v kostele až při první veřejné bohoslužbě po ukončení pandemie. Na faře mám dvě wifi rádia, která mohu třeba jen zapůjčit na tento důležitý týden. Zavolejte si na faru. Přehled bohoslužeb Svatého týdne najdete ZDE. POŘAD BOHOSLUŽEB je ZDE. Nebude se chystat Boží hrob, protože Nejsvětější svátost se nebude přenášet ze svatostánku. Letos se pokrmy nežehnají v kostele, ale každý si je požehnejte modlitbou v rodinném kruhu. (Texty jsou ZDE.) Sbírka na kněžský seminář se v neděli vzkříšení samozřejmě nekoná. Úmysly na mše svaté v dubnu jsou již skoro obsazené. Pokud chcete nahlásit úmysl na květen a červen, zavolejte na faru nebo Erice Uhrové.


SVATÝ TÝDEN - POŘAD BOHOSLUŽEB

Na Květnou neděli ve 14 hodin se na farním rádiu (AudioKostel) vysílá křížová cesta, kterou nahráli biřmovanci. POZOR - TENTO TÝDEN BUDOU VEČERNÍ MŠE V 18 HODIN. (V SOBOTU V 19 HODIN.) V pondělí v 8 hodin se vysílají ranní chvály z fary. Večer přede mší svatou se v 17:30 hodin z kostela pomodlíme růženec. Mše svatá bude v 18 hodin. V úterý ráno se nebudou vysílat ranních chvály, protože bude v 8 hodin mše svatá ve Slavkově. Pokud bude technika fungovat, můžete ji sledovat na facebooku farnosti Horní Němčí. Ve středu v 8 hodin se vysílají ranní chvály z fary. Večer přede mší svatou se v 17:30 hodin bude vysílat křížová cesta, kterou nahrály holky z naší scholy Nekonečno. Mše svatá bude v 18 hodin. Na Zelený čtvrtek budou ranní chvály v 8 hodin. Arcibiskup Jan Graubner bude v Olomouci sloužit bohoslužbu Missa Chrismatis přenášenou online v 8:30 hodin -- přenos bude možné sledovat zde  Večer v 17:30 hodin se budou z kostela vysílat večerní chvály (breviář) a mše svatá na památku večeře Páně se bude v 18 hodin. Na Velký pátek budou ranní chvály v 8 hodin. V 15 hodin se bude vysílat na farním rádiu křížová cesta. Krásná hudba Antonína Dvořáka bude doprovázet jednotlivé úvahy. Večer v 18 hodin budou v kostele obřady Umučení Páně. Protože se nemůžete zúčastnit uctívání kříže v kostele, uctěte společně v rodinách nějaký kříž, který máte u vás doma. Na Bílou sobotu se budou také vysílat ranní chvály v 8 hodin. Od 9 hodin bude kostel otevřený k osobní modlitbě. (Pokud se v kostele potkáte, prosím dodržujte hygienická pravidla a potřebný rozestup.) V 19 hodin se bude v kostele slavit vigilie Zmrtvýchvstání Páně. V neděli bude jen mše svatá v 10:30 hodin. Letos se pokrmy nežehnají v kostele, ale každý si je požehnejte modlitbou v rodinném kruhu. (Texty jsou ZDE.)  


Dnes je nezbytná tvořivost lásky – papežovo videoposelství ke Svatému týdnu

V pátek večer oslovil papež František diváky italské katolické televize TV2000 videoposelstvím u příležitosti blížícího se Svatého týdne: „Drazí přátelé, dobrý večer! Dnes večer mohu vstoupit do vašich domovů způsobem jiným než obvykle. Dovolíte-li, chtěl bych si v těchto těžkých a bolestných časech s vámi chvíli popovídat. Představuji si vás, jak ve svých rodinách vedete nezvyklý život, abyste se vyhnuli nákaze. Myslím na živost vašich dětí a mladých, kteří nesmějí vycházet, chodit do školy a vést svůj život. Nosím v srdci všechny rodiny, zvláště ty, které mají mezi sebou nemocného anebo prožívají zármutek ze ztráty někoho blízkého v důsledku koronaviru či jiných příčin. V těchto dnech často myslím na osamocené lidi, kteří tyto chvíle snášejí mnohem obtížněji, zejména staré lidi, kteří jsou mi velice drazí. Nemohu opominout ty, kdo onemocněli koronavirem, hospitalizované lidi. Vím o velkodušnosti těch, kdo se ve zdravotnictví nebo zajišťováním služeb nezbytných pro společnost vystavují nebezpečí této pandemie. Kolik jen hrdinů každý den a každou hodinu! Pamatuji rovněž na ty, kdo jsou v ekonomické tísni a mají starosti kvůli práci a budoucnosti. Myslím také na vězně, k jejichž strádání přistupují obavy o sebe a o jejich drahé před epidemií. Myslím na bezdomovce, kteří nemají žádné útočistě. Je to chvíle obtížná pro všechny. Pro mnohé ta nejobtížnější. Papež to ví a těmito slovy chce všem vyjádřit svoji blízkost a náklonnost. Snažme se, pokud můžeme, využít tento čas co nejlépe: buďme velkodušní, pomáhejme - třeba i telefonicky nebo na sociálních sítích - těm, kteří se v našem okolí ocitli v nouzi, těm nejvíce osamoceným. Prosme Pána za ty, kdo jsou zkoušeni v Itálii a ve světě. I když jsme izolováni, může tvořivost lásky dosáhnout myšlenkou a duchem daleko. Tvořivost lásky je dnes nezbytná. Vskutku neobvykle slavíme Svatý týden, který ukazuje a obsahuje poselství evangelia o Boží lásce, jež nezná hranic. I v tichu vašich měst ať zazní velikonoční evangelium. Apoštol Pavel říká: »Umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých« (2 Kor 5,15). Ve Zmrtvýchvstalém Ježíši život přemohl smrt. Tato velikonoční víra živí naši naději. Chtěl bych ji tento večer s vámi sdílet. Je to naděje lepšího času, kdy se polepšíme a budeme konečně svobodní od zla a této pandemie. Je to naděje, která neklame; není to přelud, je to naděje. Jedni vedle druhých v lásce a trpělivosti můžeme v těchto dnech připravovat lepší čas. Děkuji, že jste mě přijali k sobě domů. Pohlaďte trpící, děti a staré lidi. Řekněte jim, že papež jim je nablízku a modlí se, aby nás brzy všechny Pán zbavil zla. A vy se, prosím, modlete za mne. Dobrou chuť k večeři. Brzy nashledanou.“


Modlitba v rodině – Květná neděle

Nabízíme model rodinné bohoslužby na Květnou neděli, který nám pomůže vytvořit z našeho domova místo modlitby a slavení velikonočních událostí. modlitba-v-rodine-kvetnanedele


Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Milí věřící, bratři a sestry, Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie. Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme. Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte. Z celého srdce Vám žehnáme Čeští a moravští biskupové


Nedělní kázání pro děti - květná neděle (P. Roman Vlk)


Modlitba pro čas epidemie

Ježíši Kriste, tys procházel městy a vesnicemi a „uzdravoval každou nemoc a každou chorobu“. Nemocní se uzdravovali na tvé slovo. Přijď nám na pomoc i teď, když se po celém světě rozšířil koronavirus, a dej nám zakoušet svou uzdravující lásku. Uzdrav ty, kteří virem onemocněli. Ať mají dobrou zdravotní péči, která jim navrátí sílu a zdraví. Uzdrav nás ze strachu, který národům brání spolupracovat a bližním vzájemně si pomáhat. Uzdrav nás z pýchy, s níž bychom se domnívali, že nemoc, která nezná hranic, se nás netýká. Ježíši Kriste, který vše uzdravuješ, zůstávej nám nablízku v této nejisté a smutné době. Buď s těmi, kdo na virus zemřeli. Ať spočinou s tebou v tvém věčném pokoji. Buď s rodinami těch, kteří onemocněli nebo zemřeli. V jejich strachu a smutku buď s nimi a chraň je před nemocí a beznadějí. Ať zakusí tvůj pokoj. Buď s lékaři, sestrami, výzkumníky a všemi zdravotníky, kteří se snaží všechny zasažené léčit a pomáhat jim, a sami se přitom vystavují riziku. Ty sám je ochraňuj je a dávej jim svůj pokoj. Buď s těmi, kdo vedou národy. Dej jim prozíravost, aby jednali s láskou a skutečným zájmem o dobro lidí, kterým mají sloužit. Dej jim moudrost, aby věnovali prostředky na dlouhodobá řešení, která pomohou připravit se na podobné epidemie v budoucnosti a předcházet jim. Ať na nich spočine tvůj pokoj, když o něj na zemi společně usilují. Ať už jsme doma nebo v cizině, ať je kolem nás trpících touto nemocí hodně nebo jen málo, Ježíši Kriste, zůstávej s námi. Buď s námi, když bojujeme o životy, a když je oplakáváme. Pomáhej nám vytrvat a být připraveni.  Kéž naše úzkosti vystřídá tvůj pokoj. Ježíši Kriste, uzdrav nás. Kerry Weber je výkonná editorka magazínu America, celostátního týdeníku amerických jezuitů


Přímé přenosy velikonočních bohoslužeb biskupů

Arcibiskup Jan Graubner bude v Olomouci sloužit bohoslužbu přenášenou online: 9. dubna Zelený čtvrtek v 8.30 Missa Chrismatis přenos bude možné sledovat zde Ostatní bohoslužby slaví arcibiskup Jan Graubner bez účasti lidu a bez přenosu: 5. dubna Květná neděle v 10.00 9. dubna Zelený čtvrtek v 18.00 10. dubna Velký pátek v 15.00 11. dubna Vigilie Zmrtvýchvstání v 21.00 12. dubna Boží Hod Velikonoční  v 10.00


Příběh Bible – Abrahám a Sára

Dnes si představíme život muže, který je nazýván praotcem víry. Sám pro sebe jsem si odvodil, proč jej tak právem můžeme nazývat. Abrahám žije v domě svého otce, jejich majetek roste, žije víru své rodiny – tedy uctívání domácích bůžků, má ženu, dům, služebnictvo. Je prostě zajištěn. Převedl jsem si to do dnešní doby tak, že už jste někdy těsně před důchodem konečně splatili hypotéku a mohli byste si oddechnout, že teď už bude vše ve vaší rodině v klidu. A do toho k vám začne promlouvat nějaký Bůh, který tvrdí, že on je jediný. A nejenom to, dokonce vás vyzve, abyste opustili všechny tyto jistoty a odešli do země, kterou vám dá. Jenže on neřekl, který to je a jak dlouho tam půjdete, tzn. Že ze zajištění jdete pod stan a budete místo zaslouženého klidu vést kočovný život. Běžte s takovou nabídkou za svou ženou... A s tím přicházejí velké přísliby o potomstvu, které ale dobře víte, že nemůžete mít, protože jste neplodní. Vykročili byste za tímto neznámým hlasem? Abrahám vykročil a proto je právem nazýván praotcem víry. Životní příběh Abraháma a Sáry najdeme v Bibli: Gn 11,26 - 25,10 V pořadu Tv Noe Příběh Bible zaznělo: Zdíša: Dneska nás čeká duet, který nazpívali dva členové kapely Casting Crowns. Čeká nás písnička, která je tak trošku typická pro Casting Crowns co se týče vyznění, oni jsou kapela se specifickým typem repertoáru. O. Pavel: Dost často mám zkušenost, když pouštím jejich písně, že se tam každý z nás najde. Jdou přímo konkrétně do života k problému, který je a který zapomínáme řešit, najednou se tam člověk najde a dost často se i rozpláče. Zdíša: Právě Mark Hall a Megan Garrett, kteří nazpívali tenhle duet, měli na výběr z více písniček a oni se rozhodli vybrat příběh Abraháma a Sáry. Celý jejich život je dost zajímavý a myslím si, že je tam dost momentů, nad kterými bychom se mohli zastavit. O. Pavel: Sice by se celý jejich život nemohl vejít do té písně a možná právě tady vidíme takový okamžik, který je pro každého z nás těžký. Bůh řekne, že něco se má v mém životě stát a bude to takhle. To se stane Abrahámovi: Budeš praotcem a bude tvého potomstva, že ho ani nespočítáš, jako písku. A najednou běží život, ubývá sil, oba jsou staří, Abrahám má už 80 let a dítě nemají. A neplodnost v té době byla něčím velmi těžkým, co my ani v dnešní době nedokážeme domyslet. Tehdy majetek, bohatství, nebylo o tom, kolik máš domů atd., to bylo, kolik máš dětí, kolik stihnete za svůj život roznožit dobytka, zabrat území a najednou ty děti nepřicházejí. Ten, ne kterém to á být postavené, pořád nepřichází. Oni se s tím strašně trápí. A co mě oslovilo, není to jediný příběh Bible, kdy takhle někdo prochází obrovskou zkouškou. Zdíša: Jak jsi mluvil teď o tom, že musí stihnout za ten život mít co nejvíc potomků, tak mě tam na té písničce zaujal ten časový kontext. Oni už mají 80 roků a zpívají tam o tom. O. Pavel: Je to vlastně taková modlitba každého z nás: Bože, ty jsi mi něco slíbil a ono se to vůbec nenaplňuje. Vždyť já už jsem starý. Teď se mi někdo směje možná kvůli tom. Bože, ale ty musíš splnit svůj slib, ty jsi to řekl. V tom se mně třeba Starý zákon líbí, že člověk starozákonní zná, co Bůh řekl a nebojí se říct: Bože, ty jsi řekl tohle a tohle a mě se to dotýká. To je můj život a mělo by se to stát a já tě o to prosím. Zdíša: Já si myslím, že zrovna Casting Crowns jsou zrovna takový melancholičtí a přemýšliví a tím pádem to je ideální téma pro ně. O. Pavel: Maslím si, že i podle toho byli oni jedni z mála, kteří dokážou tu myšlenku celého toho, co prožívají Abrahám a Sára, ale taky svým stylem, předat, a tak nás zase posunout v přemýšlení o Abrahámovi a Sáře. 3. Abrahám a Sára – Who But You (ABRAHAM & SARAH) - Mark Hall & Megan Garrett (Casting Crowns)

Slavení velikonoc s papežem Františkem

Přinášíme přehled liturgických slavností ve Svatém týdnu, kterým bude předsedat papež František a také kde je bude možné živě sledovat. Letošní obřady Svatého týdne se budou slavit u oltáře katedry v bazilice sv. Petra bez přítomnosti věřících. Všechny obřady bude možno sledovat v přímém přenosu vatikánských médií na webové a facebookové stránce Vatican News a stejně tak i na kanálu YouTube. V ČR bude všechny bohoslužby přenášet živě TV Noe. 5. dubna – Květná (pašijová) neděle 11.00 mše svatá – Svatý otec zahájí Svatý týden obřady Květné neděle 9. dubna – Zelený čtvrtek Mše svatá se svěcením olejů se konat nebude 18.00 mše svatá na Památku Večeře Páně (Missa in Coena Domini) 10. dubna – Velký pátek – Památka Umučení Páně 18.00 liturgie Velkého pátku se zvláštním úmyslem přímluv za nemocné a za ty, kdo se ocitli v mimořádných nesnázích 21.00 křížová cesta na nádvoří Svatopetrské baziliky 11. dubna – Bílá sobota 21.00 velikonoční vigilie 12. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně 11.00 mše svatá, v jejímž závěru udělí papež František požehnání Urbi et Orbi


Čtení Bible v průběhu 24 hodin

Čtení Bible v průběhu 24 hodin - WEB
Celodenní a celonoční čtení Bible je unikátním projektem, který se v Olomouci již stal tradicí. Jedná se o ojedinělou událost, která má svůj počátek v Římě.

Letošní osmý ročník nemůže sice proběhnout ve standardní podobě (tedy způsobem, kdy se přihlásíte a v daný čas přijdete osobně na radnici do kaple Sv. Jeronýma), ale moderní technologie nám umožňují jednoduše pořídit nahrávky vašeho konkrétního textu, který jste si vybral(a), a z pohodlí vašeho domova je zveřejnit zde na webu. Následně takto odeslaná nahrávka bude přiřazena k Vámi vybranému času a čtení. Tímto způsobem můžeme vytvořit kompaktní skupinu těch, kteří se i letos do čtyřiadvacetihodinového čtení zapojí a naše město Olomouc bude tak moci i za této mimořádné situace být místem a městem, ve kterém bude Boží slovo zaznívat dnem i nocí. To vše v čase Svatého týdne. To vše v čase, který je poznamenán mnohými obavami, strachem, úzkostí a nejistotou v důsledku koronavirové nákazy.

Olomoucké čtení Bible pořádají České katolické biblické dílo, Římskokatolická farnost sv. Mořice a Dcery sv. Pavla (paulínky).
Čtení Bible 6.4.2020

Zaregistrujte se a pošlete nám svoji nahrávku

  • v níže uvedeném harmonogramu si vyberte úryvek a klikněte na tlačítko "Rezervovat"
  • vyplňte a odešlete rezervační formulář - po jeho odeslání obdržíte e-mailovou zprávu s odkazem pro nahrátí Vašeho čtení
  • nahrávku Vašeho čtení pořiďte a nahrajte předem (nejlépe do středy 8. 4.), zveřejněna bude až 9. dubna
  • na formátu nahrávky nezáleží - může to být audio nebo i video soubor
  • můžete si zarezervovat až 3 úryvky
  • necháme na Vás, zda v rámci četby uvedete i název kapitoly
  • letos čteme z liturgického překladu Bible
  • soubor můžete nahrát na tomto webu (speciální odkaz obdržíte e-mailem) nebo nám jej můžete poslat přes webové úložiště, např. Úschovna.cz
  • nevíte-li si rady, kontaktujte nás na e-mailu ctenibible24@gmail.com nebo tel. 776 575 975
  • chcete-li se zúčastnit tohoto čtení, ale pouze soukromě (bez zaslání jakékoliv své nahrávky), můžete si rezervovat vybraný úryvek a ten v uvedeném čase přečíst soukromě. I tímto způsobem se stanete součástí této čtyřiadvacetihodinové četby Bible v tomto roce

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ - sleva 20%

Na veškerý sortiment internetového obchodu.


SLAVENÍ VELIKONOC

Bratři a sestry, velikonoční svátky se blíží a bohužel je nemůžeme společně prožít v kostele. Přesto se budu snažit připravit slavení velikonoc co nejlépe. I když nejdůležitější prožití svátků bude ve vašich rodinách. Proto sledujte nové Menu - SLAVENÍ VELIKONOC. Již nyní jsou tam 4 videa. 🙂


Sbírka Charity

Koronakrize
Souhrn aktuálních informací o naší práci v době koronavirové krize naleznete ZDE.

Křížová cesta - omalovánky pro děti

Ve spolupráci s Centrem Aletti v Říme, nakladatelstvím Lipa a Kolumbovými řytíři Vám přinášíme v českém jazyce omalovánky pro děti včetně modlitby k Matce Boží papeže Františka. OMALOVÁNKY KE STAŽENÍ


Setkání mládeže na TV Noe


Papežova slova


Viděl jsem jednoho muže .....

Viděl jsem jednoho muže,
oblečeného v bílém, unaveného,
jak v dešti a v chladném větru
stoupá k oltáři.
Nese bolest a utrpení,
nese je s nadějí.
Viděl jsem jednoho muže,
starce,
jak kulhavě
stoupá po schodech
a na ramenou -
bolest světa.
Viděl jsem jednoho muže,
soustředěného,
jak se chvěje
a modlí
za odpuštění všech našich hříchů
a za naší spásu.
Viděl jsem jednoho muže,
jednoho z mnoha,
jak se staví do čela všech,
aby se modlil
za všechny.
Viděl jsem jednoho muže,
říkal:
“Nikdo se nespasí sám,”
protože nejsme sami,
když věříme v Boha-Otce
a jeho spásu.
Viděl jsem jednoho muže,
který se,
stejně jako všichni lidé světa,
spasí,
protože uvěřil a věří
už navěky.
(z italského originálu, překlad: OMI)

Modlitba za mládež

V týdnu před Květnou nedělí se církev modlí za mládež. Přidejme se. Pane Ježíši Kriste, sjednoceni se všemi, kteří se tento týden modlí za mládež celého světa, Tě vroucně prosíme: chraň mladé lidi před otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost ve všech životních zkouškách. Naplňuj srdce všech mladých Tvou láskou, aby objevili cestu, na kterou je zveš, a věrně po ní šli. Mladým věřícím dej odvahu čerpat z pokladů Tvé církve a posiluj je svým Svatým Duchem, aby byli solí země a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista všem lidem. O to vše prosíme na přímluvu Tvé milované matky Marie. Zdrávas Maria…


Křížová cesta Misijního klubka

[video width="1280" height="720" mp4="http://farnostdn.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/03/Křížová-cesta-Klubko.mp4"][/video]


Tomáš Halík: promluva k 5. neděli postní


Nedělní mini-ohlášky

DOLNÍ NĚMČÍ
Ročník 1945 daroval na kostel 500 Kč. Další dary na kostel 1 500 Kč.
Bohužel stále trvá nouzový stav, takže se nemůžeme scházet k bohoslužbám. Přesto jsou mše svaté v kostele slaveny a můžete je sledovat na AudioKostel nebo Facebooku. Bude se také vysílat páteční adorace od 17 hodin a v sobotu ráno mariánská pobožnost od 6:45 hodin.
Úmysly mší svatých na druhé čtvrtletí letošního roku si můžete telefonicky nahlásit na faře ( 572648738) nebo u Eriky Uhrové ( 739080307 ).
HORNÍ NĚMČÍ
Dary na kostel: 2 000 Kč.

Modlitba v rodině – 5. neděle postní

Nabízíme podklady pro slavení 5. neděle postní. Stav nouze stále trvá a neumožňuje nám slavit Eucharistii ve společenství farnosti. I tuto postní neděli můžeme vstoupit do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy skrze společnou modlitbu v rodině.

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky

[audio mp3="http://farnostdn.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/03/papez27-3Rim.mp3"][/audio] Promluva papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13363982507-mimoradne-pozehnani-urbi-et-orbi-papeze-frantiska/22056221456


Třídenní Modlitby matek - 2. den

Dnes v sobotu v 19 hodin se můžete modlit 2. den Třídenní Modlitby matek na našem farním rádiu (AudioKostel).


Nedělní kázání pro děti - 5. neděle postní


POZOR Změna času

Dnes v noci se změní čas. Budeme spát o hodinu méně. Ať i tuto změnu stačíme zvládnout či nejdříve.


Křížová cesta - živé obrazy (2019)

http://farnostdn.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/03/KC-ZIVEOBRAZY2019.mp4


TŘÍDENNÍ MODLITBY MATEK na farním rádiu

Milé maminky, je před námi víkend, kdy se bude konat Třídenní modlitby matek. Protože se nemůžeme sejít v kostele, bude Triduum vysíláno přes Audiokostel (farní rádio) vždy v 19.00hod. Triduum MM nejsou však jen 3 hodiny modliteb, ale 3 celé dny. Proto se můžete ispirovat následujícími doporučeními.
V pátek jsme pozváni činit pokání za naše hříchy. Už od rána můžeme v duchu stát s Pannou Marií pod křížem - při plnění všech našich každodenních povinností - a například jen opakovat modlitbu: „Pane Ježíši Kriste, synu živého Boha, smiluj se nade mnou hříšnou.“ Máme se postit o chlebě a vodě - kdo může. V tento den bychom měly Pánu předložit všechno, co prožíváme - naše povinnosti, námahu jako oběť za naše hříchy, tedy za to, co jsem já sama udělala špatně. Pobožnost tridua by měla být pouze vyvrcholením celého dne. Po ní bychom mohly v duchu děkovat za Boží milosrdenství.
V sobotu můžeme prosit o milost odpuštění těm, kteří ublížili našim dětem. Můžeme udělat místo nich skutek pokání, aby Pán viděl, že to myslíme vážně a že to opravdu chceme. Celý den si připomínejme, že nám Ježíš odpustil mnohem víc, než co my máme odpustit druhým. Můžeme si například opakovat modlitbu Otče náš. V neděli je den radosti a chval. Měla by to pocítit celá naše rodina a přátelé. Celá neděle může být modlitbou chval a díkůvzdání. Pobožnost v kostele nebo ve skupince a agapé je jen vyvrcholením celého tridua. Tento den můžeme i doma připravit slavnostnější oběd než obvykle a věnovat se rodině, aby i oni všichni z nás cítili, že máme v srdci radost. Prosme Pannu Marii, aby nám pomohla. Aby její radost byla i naší radostí a aby se dotýkala všech našich drahých.  
Dopis kardinála Duky dětem a studentům

Milé děti, žáci, žákyně, studenti a studentky, píši vám tento dopis, protože myslím, že je to důležité. Budu rád, když si ho přečtete a budete o něm přemýšlet. Před několika týdny se změnily naše životy ze dne na den. Nikdo to nečekal, nikdo na to nebyl ani v nejmenším připravený. Byli jsme zvyklí, že žijeme v bezpečné a svobodné době. Ze můžeme chodit, kam chceme, a můžeme se vídat s lidmi, které máme rádi, kdykoliv na to máme chuť. Ze můžeme libovolně cestovat. I když se vám třeba často nelíbilo, že od pondělí do pátku musíte do školy, byla to jistota. Nic z toho najednou neplatí. Školy jsou zavřené, nesmíte do kina a nemůžete se vídat s kamarády, jak jste byli zvyklí. Dokonce vám dospěli říkají, že raději nepůjdete ani na návštěvu za dědou a babičkou, abyste je neohrozili. Venku skoro nikdo nechodí, život jako by zmizel. Všechno vypadá — zahalené do roušek — strašidelně, pocit jistoty a bezpečí jako by se vytratil. Bůh na nás sesílá různé zkoušky. Jsem starý muž a zažil jsem takové životní zkoušky, o kterých vy se už učíte jen v dějepisu a neumíte si je moc představit. Koronavirus a jeho šíření je trochu jiný, protože se týká nás všech a je na nás, jak v této zkoušce obstojíme všichni společně. Každý z nás máme svou velkou roli a je důležité, jak se k ní postavíme. Zvládnutí situace není v rukou jen naší vlády a státu, našich skvělých a odvážných doktorů a zdravotníků nebo třeba hasičů, vojáků či policistů. Je v rukou každého z nás, a tím ted' myslím i vás, děti, žáky, studenty. Svět se obrátil vzhůru nohama nejen vám, ale i vašim rodičům, prarodičům a učitelům. Je toho na ně hodně a dělají všechno možné, aby se o vás dobře postarali. Chtěl bych, abyste si toho všimli. Abyste viděli, co pro vás vaši nejbližší dělají, co se děje kolem vás a že i vy můžete pomoct. Ted' vidíte lásku, o které mluvil Pán Ježíš, v pravém slova smyslu v přímém přenosu. Lidé si pomáhají navzájem, šijí roušky, starším lidem chodí na nákupy. Mladí zdravotníci, často ještě nedostudovaní, jsou připraveni na okamžik, kdy budou povoláni do služby, aby se mohli starat o nemocné, skauti pomáhají už od samého počátku. Možná se zdá, že je to strach, který lidi spojil. Já si to ale nemyslím. Vidím, že to byla láska, která lidi spojila. Láska k bližnímu, obětavá a maximálně pokorná. Taková, jaká má být, a která v tom světě před epidemií jako by nebyla tolik vidět. I vy můžete pomoct a já vás o to prosím. Plňte svoje úkoly na dálku svědomitě. Poslouchejte svoje rodiče a učitele; věřím tomu, že i těm méně oblíbeným už se po vás moc stýská a udělali by všechno pro to, abyste mohli zase normálně společně svádět boj se vzděláním ve třídě. Rodiče se snaží být vám ku pomoci při pinění vašich školních povinností, ale ani oni nezvládnou všechno. Když budete bez odmlouvání a s radostí přistupovat k vaší škole na dálku, pomůžete tak všem a všichni si toho budou moc vážit. Vždyť vy, děti, jste ti Pánem ežíšem nejmilovanější a ve vás je naděje. A jsem přesvědčen, že je mezi vámi mnoho takových, kteří jednou jako dospělí budete pomáhat při řešení dalších, jiných těžkých zkoušek, které přijdou. A k tornu budete potřebovat vědomosti, znalosti a zkušenosti, které i ted' získáváte tak intenzivním, nezvyklým způsobem při vyhlášení nouzového stavu. Na začátku dopisu jsem psal, že „jako by se ztratil pocit jistoty". Záměrně jsem použil podmiňovací způsob, kondicionál, jak se učíte vy větší v českém jazyce. „Jako by"... Ve skutečnosti se ale jistota neztratila. Jsem si jist, že Bůh nás má rád. Že i tato zkouška má svůj důvod. Nevím, možná se má ukázat, že i mobily, tablety a komunikace na dálku, všechno, co vaši rodiče nemají rádi a my staří tornu tolik nerozumíme, má svou světlou stránku a může nás posunout dál. Možná se má ukázat, že umělá inteligence pro lidstvo nemusí být hrozbou, ale naopak nám pomůže přežít, či vyvarovat se nemoci, třeba díky chytré karanténě. Anebo třeba jen Bůh viděl, že je načase, abychom se zklidnili, začali v tichosti svých duší přemýšlet a našli k němu zpět tu správnou cestu, cestu lásky a pokory. Vám dětem moc děkuji, že se učíte a pomáháte svým rodičům a učitelům. Že jim dáváte radost a smysl všechno zvládnout. Vážím si toho. Myslím na vás a vám všem, vašim rodičům, prarodičům, blízkým, přátelům, učitelům, kamarádům a všem lidem vyprošuji Boží milost. kardinál Dominik Duka OP arcibiskup pražský a primas český Praha dne 25. března 2020 v den Slavnosti Zvěstování Páně 


Příběh Bible – Maria: Zvěstování a příchod Božího Syna

http://hudba.signaly.cz/videa/1563-p%C5%99%C3%ADb%C4%9Bh-bible-%E2%80%93-maria-zv%C4%9Bstov%C3%A1n%C3%AD-a-p%C5%99%C3%ADchod-bo%C5%BE%C3%ADho-syna.html


Úmysly na mše svaté (2. čtvrtletí)

Na webu v Menu - Pořad bohoslužeb - najdete přehled úmyslů na další čtvrtletí (duben - červen). Pokud chcete zapsat úmysl mše svaté (i když po dobu nouzového stavu nemůžete přijít celá rodina do kostela) na měsíce duben - červen, tak zavolejte na faru (572648738 - pevná linka) nebo na mobil otci Petrovi nebo Erice Uhrové.


Modlitba (autor asi Benedikt XVI.)

Pane Ježíši, náš Božský lékaři, buď naší stráží a ochraňuj nás před koronavirem a všemi smrtelnými chorobami. Smiluj se nad všemi, kteří zemřeli a uzdrav všechny nemocné. Osviť všechny vědce, kteří hledají lék. Posiluj a ochraňuj všechny zdravotníky, kteří nyní pečují o nemocné. Uděl pokoj všem, kteří mají strach, zvláště starým lidem a ohroženým osobám. Kéž Tvá drahocenná Krev je naším štítem, naší ochranou a spásou. Kéž se obáváme víc nakažení hříchem než jakoukoli nemocí. Pane, potřebujeme Tě! Smiluj se nad námi a nad celým světem.   AMEN


Středa a pátek s papežem Františkem

Svatý otec František vyzval všechny křesťany, aby se tuto středu, tj. zítra 25. března v poledne společně pomodlili modlitbu Otče náš A vyzval věřící, aby se připojili přes média, že bude tento pátek (27. 3.) v 18 hodin na prázdném náměstí sv. Petra ve streamingovém přenosu předsedat eucharistické adoraci, po níž udělí Nejsvětější svátostí požehnání Urbi et Orbi. Toto eucharistické požehnání určené městu Řím a celému světu bude spojeno s možností získat plnomocné odpustky, v návaznosti na dekret Apoštolské penitenciárie vydaný v souvislosti s naléhavou situací nákazy Covid-19.  Jistě bude dobré, nakolik můžeme, toto připomenout i našim lidem.


Spojme se tuto středu a pátek s celým světem ke společné modlitbě

Papež vyzval všechny křesťany, aby se ve středu 25.3.2020 ve 12:00 spojili v modlitbě Otčenáš. V pátek 27. března v 18.00 pak proběhne společná modlitba nad Božím slovem a adorace, kterou papež následně zakončí požehnáním „Urbi et Orbi“ (městu Římu a celému světu). Modlitba proběhne na prázdném náměstí před Bazilikou sv. Petra. Papež František uvedl: „V těchto dnech zkoušky, kdy se lidstvo chvěje před hrozbou pandemie, chtěl bych všem křesťanům navrhnout, aby svoje hlasy volající k nebi spojili. Vybízím hlavy všech církví a představitele všech křesťanských společenství, spolu se všemi křesťany různých vyznání, volat současně k Nejvyššímu, všemohoucímu Bohu, recitací modlitby, kterou nás naučil Ježíš, náš Pán. Všechny tedy zvu, aby se - několikrát denně - ale všichni společně ve středu, 25. března, v poledne, pomodlili všichni zároveň Otče náš. V den, kdy si mnozí křesťané připomínají, že bylo Panně Marii zvěstováno Vtělení Slova, kéž Pán vyslyší jednomyslnou modlitbu všech svých učedníků, kteří se připravují na oslavu vítězství Zmrtvýchvstalého Krista. S tímtéž úmyslem budu v pátek 27. března v 18 hodin předsedat modlitebnímu zastavení na nádvoří před bazilikou sv. Petra s prázdným náměstím. Všechny už nyní zvu k duchovní účasti pomocí komunikačních prostředků. Budeme naslouchat Božímu Slovu, vzneseme svoji úpěnlivou prosbu a budeme adorovat Nejsvětější svátost, kterou na závěr udělím požehnání Urbi et Orbi, spojené s příležitostí obdržet plnomocné odpustky. Na virovou pandemii chceme odpovědět všeobecností modlitby, soucitu a laskavosti. Zůstaňme sjednoceni. Dejme pocítit svojí blízkost těm nejosamocenějším a nejvíce zkoušeným lidem; svoji blízkost lékařům, zdravotníkům a zdravotnicím, dobrovolníkům; blízkost státním představitelům, kteří přijali opatření tvrdá, ale pro naše dobro; blízkost policistům, vojákům, kteří udržují stálý pořádek na ulicích, aby se dodržovalo, co požaduje vláda pro dobro nás všech. Blízkost všem.“

PAPEŽ FRANTIŠEK V PÁTEK UDĚLÍ MIMOŘÁDNÉ POŽEHNÁNÍ URBI ET ORBI

Papež František v neděli v poledne oznámil, že tento týden udělí mimořádně požehnání Urbi et Orbi (Městu a světu), které se tradičně uděluje pouze v době Vánoc a Velikonoc. Vyzval také křesťany na celém světě, aby se ve středu v poledne středoevropského času zastavili a pomodlili se spolu Otčenáš v reakci na krizi týkající se nového koronaviru. František to řekl ve své knihovně v Apoštolském paláci během nedělní modlitby Anděl Páně, kterou věřící mohli sledovat na internetu nebo v televizi. Papež uvedl, že mimořádně požehnání Urbi et Orbi udělí v pátek večer z prázdného vatikánského náměstí sv. Petra. Náměstí je uzavřeno v rámci karantény v Itálii, která se snaží dostat pod kontrolu šíření koronaviru. "Chceme reagovat na pandemii tohoto viru univerzálností modlitby, soucitu a láskyplnosti. Zůstaňme jednotní, "vyzval papež František. Televize NOE Vám toto mimořádné požehnání přinese v přímém přenosu.

Farní "mobilová" křížová cesta

Texty křížové cesty napsal svatý Jan Pavel II. a nahráli je na své mobily farníci. Díky. http://farnostdn.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/03/nfmkc.mp3


Katolický týdeník ke stažení zdarma!

Po dobu mimořádných vládních opatření, kdy není zcela možné kvůli zavřeným kostelům Katolický týdeník doručit věřícím, tak jako to bylo dříve běžné, rozhodla společnost Katolický týdeník, s.r.o. zpřístupnit noviny ke stažení zdarma na svých webových stánkách.
Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku ke stažení ve formátu PDF. Noviny v této formě nebo link na tento web můžete rozesílat libovolně svým příbuzným a přátelům, aby i oni mohli využít této možnosti. Samozřejmě, že je ideální, pokud si Katolický týdeník předplatíte a bude vám chodit každý týden do vaší poštovní schránky. Tato služba funguje nepřerušeně i v této době mimořádných opatření proti nákaze koronavirem. Za tuto možnost celé redakci Katolického týdeníku děkujeme a pevně věříme, že si Katolický týdeník i díky ní najde nové čtenáře.
Koronavirus – výzva k obrácení

http://www.vojtechkodet.cz/temata/duchovni-zivot/koronavirus---vyzva-k-obraceni.html


Mini-ohlášky 22/3/2020

Josefové z DN darovali 5 400 Kč. Další dary v DN: 2 000 Kč. Dary v HN: 4 600 Kč. Josefové z HN darovali 1 500 Kč. Za vše Pán Bůh zaplať! Mše svaté slavím v kostele podle aktuálního Pořadu bohoslužeb. Bohoslužby můžete sledovat na Facebooku farností nebo v DN také poslouchat na AudioKostel. Nedělní křížová cesta z Dolního Němčí se bude vysílat v obvyklý čas, tedy ve 14 hodin a děkuji všem, kteří nahráli na své mobily jednotlivá zastavení.  


Nedělní kázání pro děti

https://youtu.be/Yep45EzyTtU


Naše životy patří dobrému Bohu

https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/nase-zivoty-patri-dobremu-bohu?fbclid=IwAR2fa4MHUkuIvLfgHgN9wly39MT57qG-U8OzGEUeHxo6k1rs-XDigmjQOcg


Aplikace Bible pro děti

https://www.bible.com/cs/kids


Online duchovní život v době koronaviru

Věřící mají díky portálu Člověk a Víra větší možnost prožívat svou víru ve společenství přes internet. K přehledu on-line mší svatých, které již fungují na serveru mseonline.cz, přibyly i další formy duchovního života online. Jde např. o nabídku společných modliteb růžence, křížových cest, koncertů chval, duchovních přednášek, zamyšlení a různých forem lidové zbožnost včetně nekatolických bohoslužeb, shromáždění a dalších způsobů prožívání víry. Přehled on-line budoucích vysílání je umístěn na adrese https://www.clovekavira.cz/udalosti-on-line Záznamy duchovních aktivit během této postní doby prožívané v karanténě je na adrese https://www.clovekavira.cz/udalosti-zaznamy Službu zajišťuje na svých stránkách spolku Člověk a Víra svými dobrovolníky fotografy. Po vložení informace určená služba záznamy kontrolujeme proti spamu a poté zveřejňuje. K TĚMTO SEZNAMŮM SE KDYKOLI SNADNO DOSTANETE PŘES MENU TOHOTO WEBU - ONLINE BOHOSLUŽBY


Modlitba v rodině – 4. neděle postní

I pro 4. neděli postní pro vás máme texty, které se můžete modlit doma v rodině.
Publikováno: 21. 3. 2020 10:30
Stav nouze sice stále trvá a neumožňuje nám slavit Eucharistii ve společenství farnosti, přesto můžeme vstoupit do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy i o další postní neděli. Předkládáme návrh, jak prožít rodinnou bohoslužbu ve společenství s celou církví. Každá rodina si jej může přizpůsobit vlastním možnostem. Text ke stažení v příloze. Vypracovalo Biskupství ostravsko-opavské
ÚKLID KOSTELA

V době mimořádných opatření nebude pravidelný sobotní úklid kostela.


Arcibiskup Jan Graubner promluví k divákům TV Noe

Televize Noe přinese pravidelnou nedělní mši svatou 22. března od 10.30 hodin z kaple Telepace v Ostravě. Sloužit ji bude olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ve virtuální katedrále promluví k věřícím nejen své diecéze, ale ke všem divákům televize Noe. Je to již třetí biskup v krátkém čase ve vysílání TV Noe. První byl pomocný biskup Martin David z ostravsko-opavské diecéze a to v úterý 17. března, druhý byl ve čtvrtek 19. března pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer. Mnoho věřících má tak jednu z možností, jak prožít platnou mši svatou prostřednictvím televizní obrazovky. Televize Noe má ve svém programu bohoslužby každý pracovní den v 7.00 hodin ráno a ve 12.00 hodin. Večer v 18.00 se s diváky spojuje při mši svaté nebo interaktivním pořadu Uzdrav svou zem. V sobotu je mše svatá v 18.00 hodin s nedělní platností a v neděli v 10.30 a v 18.00 hodin. Aktuální přehled bohoslužeb najdete na www.tvnoe.cz v Aktualitách. Televize Noe vysílá na celém území ČR v pozemním vysílání (DVB-T2), dále skrze družici Astra, na internetu a prostřednictvím mobilní aplikace.


Církev umožnila získání odpustků v urgentních případech epidemie

Apoštolská penitenciárie v pátek 20. března vydala dekret, kterým umožňuje získání plnomocných odpustků lidem nakažených koronavirem, těm kteří je ošetřují a stejně tak všem věřícím, kteří se za ně modlí. Zároveň dnes byla vydána také nóta, která připomíná, že v extrémních situacích je možné udělit také hromadné rozhřešení.
Ti nejvíc ohrožení mohou získat plnomocné odpustky už po modlitbě Vyznání víry, Otče náš a Zdrávasu ve spojení s touhou po splnění obvyklých podmínek získání odpustků hned, jak to jen bude možné. Toto se týká osob nemocných virem Covid-19, tj. koronavirem a dále pak osob, kterým lékař nařídil karanténu, zdravotnických pracovníků a rodinných příslušníků, kteří riskují svoje životy péčí o nemocné. Ostatní si pro získání odpustků mohou vybrat z možností: - návštěva Nejsvětější svátosti - eucharistická adorace - četba Písma svatého po dobu alespoň půlhodiny - modlitba růžence, křížové cesty nebo Korunky k Božímu milosrdenství prosíc Boha o ukončení epidemie, úlevu pro nemocné a spásu zemřelých Plnomocné odpustky může získat také věřící, který se v bezprostřední blízkosti smrti ocitne bez možnosti přijmout svátost pomazání nemocných a viatikum. V tomto případě se doporučuje uctít ukřižovaného Ježíše nebo kříž.

Videa na jednom místě

Příspěvků přibývá a je potřeba to trošku roztřídit, abyste se k některému obsahu mohli snadno vracet. Takže vzniklo menu VIDEO YouTube, ve kterém se budou shromažďovat publikovaná videa.


Příběh Bible – Adam a Eva

Příběh Adama a Evy a názvem Good dostal příležitost nazpívat Matthew West se zpěvačkou Leigh Nash z kapely Sixpence None The Richer. Příběh o prvotním hříchu, jehož důsledky si neseme všichni, najdeme 1. knize Mojžíšově nazvané Genesis, ve 3. kapitole. V tomto příběhu nejde zdaleka jen o to, že vše od té doby je špatně, že by Bůh na lidi zanevřel. Naopak už zde na samém začátku Bible je vidět neustálý zájem Boha o člověka, je zde silně zastoupeno milosrdenství, kdy jim odpouští a v okamžiku, kdy jim odebírá fíkové listy a dává jim oděv, vrací jim lidskou důstojnost. A i přes těžkosti, které si tímto rozhodnutím přivodili, je jim skrze svou milost neustále nablízku. https://www.youtube.com/watch?v=PeQis9b0xaM


Zpověď po telefonu?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=giKNZky5KhY&feature=emb_title


P. Piťha: Jak se chovat?

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200319duchovni-krizova-pomoc-po-telefonu


Internetová rádia na faře k dispozici

Přátelé, koupil jsem 2 internetová rádia (asi nejlevnější na našem trhu), na kterých lze pustit zvukový přenos z našeho kostela. Pokud byste o ně měli zájem (třeba pro své prarodiče), tak se ozvěte na faru. Rádio už bude nastaveno. Jen je nutné ho připojit k wifi síti ve vašem domě. (Rádio nemá internetový konektor.) Cena je 1 500 Kč. Můžete si rádio ale nejdříve půjčit, vyzkoušet připojení na wifi a hlasitost a pokud vám to bude vyhovovat, tak ho pak zaplatíte. Samozřejmě nabídka dražších modelů na našem trhu je veliká. Například na Alza.cz  Myslím, že na většinu z internetových rádií lze ručně vložit URL audio přenosu (např. přávě z našeho kostela). Ale to bohužel nemám vyzkoušené. U nabízeného rádia však mám zkušenost, že přidání URL funguje.


Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska

Mnozí se v současnosti dotazují, jak je to v této době šíření koronaviru se svátostí smíření. Přinášíme inspiraci textu ze Slovenska, který se dá aplikovat i na českou situaci.

Slova papeže Františka pro tyto dny

Římský biskup v krátkém rozhovoru radí, jak prožívat tyto nelehké dny nucené karantény: „Opětovně odkryjme konkrétnost maličkostí, nepatrných projevů pozornosti vůči lidem, kteří nám jsou nablízku, ať již je to rodina, nebo přátelé. Pochopme, že v těchto maličkostech se skrývá poklad. Existují nevelká gesta, která se občas v každodenní anonymitě vytrácejí – gesta něhy, laskavosti a soucitu, která jsou však rozhodující a důležitá. Kupříkladu – teplý pokrm, pohlazení, objetí, telefonát...Jsou to důvěrná gesta, jimiž projevujeme pozornost každodenním detailům a která přispívají k tomu, že má život smysl a že mezi námi vládne sdílení a společenství.“ „Někdy totiž“, pokračuje papež František, „komunikujeme pouze virtuálně. Dnes bychom se naopak měli vrátit k novému sbližování, konkrétnímu vztahu tvořenému pozorností a trpělivostí. Rodiny totiž doma často jedí v tichu, které však není zapříčiněno vzájemným nasloucháním, nýbrž tím, že se rodiče dívají na televizi, zatímco děti jsou na mobilu. Jako nějací osamocení mniši...Toto není sdílení. Vzájemné naslouchání je důležité, protože chápeme potřeby druhého člověka, jeho nouzi, námahu, touhy. Existuje jazyk tvořený konkrétními gesty, který je nutné uchovat. Podle mého názoru nás bolest těchto dní má nasměrovat právě k této konkrétnosti“.


u ambonu | Fortna - kázání každý den

https://www.fortna.eu/uambonu


Nedělní křížová cesta - zapojte se do nahrávky

Chvála Kristu! Bratři a sestry, když se nemůžeme společně sejít na křížové cestě v kostele, napadlo mne vyzvat vás k tomu, abyste se zapojili do "naší farní" nahrávky křížové cesty. Jak to zrealizovat? Je potřeba 14 dobrovolníků, kteří by na svůj mobil nahráli text jednoho zastavení, který bych vám poslal na e-mail. Nahrávku byste mi pak poslali a já bych vše sestříhal do jednoho souboru a v neděli ve 14 hodin křížovou cestu pustím na AudioKostel a nahraji na tento web. Najde se 14 farníků, kteří si rozumí s mobilem natolik, že dokáží vytvořit nahrávku a odeslat ji třeba přes Messenger nebo na e-mail? Věřím, že ano. Prosím tedy o vyplnění formuláře. Díky. P. Petr


Pandemie koronaviru znamená šanci, ve vztazích můžeme jít hlouběji, věří salesiánský kněz Heryán

[audio mp3="http://farnostdn.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/03/heryan.mp3"][/audio]


Osvědčené a praktické tipy k přežívání současné situace - Víra.cz

https://www.vira.cz/texty/clanky/osvedcene-a-prakticke-tipy-k-prezivani-soucasne-situace


Rádio Proglas informuje

Každý všední den se můžete na Radiu Proglas připojit ke slavení mše svaté od 18 hodin. Na ni naváže oblíbený cyklus Bible v liturgii. Ve všední den se s 20. hodinou můžete připojit k modlitbě živého růžence za ukončení současné pandemie koronaviru, ke které vybízí čeští i moravští biskupové. Proto ve všední dny dochází k dalším změnám programu: Hlavní zpravodajskou relaci odvysíláme již od 19.00. Večerní zívaček naladíte od 19.15 a pořady z regionálních studií můžete poslouchat od 19.30. Hudební deník Jak se vám líbí nasazujeme od 22 hodin. Každý všední den zařazujeme od 14.30 pohádky. O víkendu přidáme k nedělní pohádce ve 14.00 i pohádku v sobotu také od 14.00. Začíná také program katecheze pro školáky 1. stupně základní školy a příprava letošních prvokomunikantů ve spolupráci se sestrami z kongregace sv. Cyrila a Metoděje v Brně, již od středy 18. března vždy od 10 hodin dopoledne. Relaci TWR proto přesuneme na 11.30. V 18.00 zařazujeme bohoslužbu i každou sobotu. Z tohoto důvodu naladíte sobotní reprízu Všimli jsme si již v 9.00, Zprávy a Zrcadlo týdne v 17.00, v 17.15 Komentář týdne, v 17.25 Folklórní sedmičku. Večerní zíváček začne od 18.45 a hudební týdeník Slyšte, lidé! od 19.00. V neděli je mše svatá přenášena vždy v 9.00 a v 19.30 hodin.


Slavnost sv. Josefa

Dnes ve středu bude večer (17:30) mše svatá přenášená z kostela ze slavnosti sv. Josefa. Od 17 hodin bude modlitba růžence. Josefové naší farnosti darovali na kostel 5 400 Kč. Pán Bůh zaplať!


Nabídka Charity Uherský Brod

Charita Uherský Brod nabízí pro potřebné občany zajištění nákupů a donášku léků. Telefonní kontakt na Charitní pečovatelskou službu Uherský Brod - 572 637 333, 730 562 286


papež František - úterý 17. 3. 2020

Prosit o odpuštění znamená odpouštět [audio mp3="http://farnostdn.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/03/pepez17-3.mp3"][/audio]


Liturgie.cz - Duchovní přijímání

https://www.youtube.com/watch?v=XeMmdDUw-uc&feature=share&fbclid=IwAR0FpeKejDyXGex1J2ouh-ktfdqUQueD5BPNKxTg3QLDjQSvGNjmASJ0I0I


Úprava týdenního Pořadu bohoslužeb

Vzhledem k okolnostem se nebudou vysílat křížové cesty z kostela. Mše svaté se vysílat samozřejmě budou. Připomínám, že každý den na AudioKostelu v 15 hodin je záznam křížové cesty P. Pavla Hofírka. Hledám další nahrávky křížových cest, které by se daly použít. Byla upravena stránka Pořad bohoslužeb, aby bylo jednodušší úpravovat aktuální změny.


DUCHOVNÍ A PSYCHOTERAPEUTICKOU POMOC NA TELEFONU

Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého Vám nabízí DUCHOVNÍ A PSYCHOTERAPEUTICKOU POMOC NA TELEFONU. Více v PDF souboru Duchovní a psychoterapeutická pomoc-Corona virus DPp


Křížová cesta Jakuba Klimeše

Před 7 lety jsem zpracoval do videa křížovou cestu umělce Jakuba Klimeše. Pokud budete mít 16 minut klidu, můžete si ji pustit a pomodlit. Lze ji pustit bez zvuku, ale doporučuji zapnout hudbu.


AudioKostel DN - denní program

AudioKostel DN vysílá NONSTOP. Nastavil jsem změnu denního programu:

RANNÍ CHVÁLY Z FARY – 8 hodin

KŘÍŽOVÁ CESTA (P. Pavel Hofírek) – 15 hodin

NOVÉNA ZA UKONČENÍ EPIDEMIE 17. – 25. 3. 2020 Vysílání: 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30 a 19:30

VEČERNÍ MODLITBA ZA UKONČENÍ EPIDEMIE – 20 hodin

Snad je vše nastaveno dobře a technika nezklame. 🙂  

Jak přijímat svátosti, když je nemůžeme přijímat svátostně?

Úvaha otce Štěpána M. Filipa OP pro období, kdy je možnost přijímání svátostí omezena. Zvláště o duchovním svatém přijímání a odpuštění hříchů v době stavu nouze. Slovo na 3. neděli postní (15. března 2020).

Pohřeb paní Aleny Lečbychové

V úterý 17. 3. v 15.00 hodin je pohřeb paní Aleny Lečbychové. S ohledem na současné nařízení vlády, vyzývám občany, aby umožnili rozloučení v úzkém rodinném kruhu.
 
ZPŘÍSNĚNÍ OPATŘENÍ

Kostel bude na dobu neurčitou úplně uzavřen. (Výjimky budou pohřby.) Příležitost ke svátosti smíření tedy nebude v kostele, ale je možné se telefonicky osobně domluvit s knězem a pak přijít ke svátosti smíření na faru.


MŠE SVATÁ BEZ ÚČASTI LIDÍ

Na základě opatření vyhlášených českou vládou a prohlášení arcibiskupa Jana Graubnera ”není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu, ale jen s takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit.” Proto se nemůže mše svaté zúčastnit ani rodina, která dala úmysl. Budu se snažit rodinu kontaktovat a pokud bude chtít, tak úmysl se odloží na pozdější dobu. Vysílání přes AudioKostel a Facebook bude dále pokračovat.


Centrum pro rodinu Uherský Brod oznamuje

Po dobu trvání nouzového stavu a dalších vládních opatření se PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ v Uherském Brodě NEKONÁ!


MODLITBA PAPEŽE FRANTIŠKA

Maria, Ty záříš vždycky na naší cestě jako znamení spásy a naděje. Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných, jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově a zachovala svou víru pevnou. Ty, Záchrano římského lidu, víš čeho nám zapotřebí a jsme si jisti, že se postaráš aby se, jako v Káni Galilejské, mohla navrátit radost a veselí po této chvíli zkoušky. Pomoz nám, Matko Božské lásky, abychom se připodobnili vůli Otce a učinili to, co nám řekne Ježíš, který vzal na sebe naše utrpení a obtížil se našimi bolestmi aby nás – skrze kříž – přivedl k radosti vzkříšení. Amen. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, ....


Modlitba otce arcibiskupa Jana

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva. Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin, nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád. K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc. Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře. Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků. Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí, chovali se jako páni světa a vládci stvoření, upravovali si zákony i pravidla myšlení. Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní, a absolutní je už jen naše nabubřelé já. Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.   Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení. Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko. Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši, že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem. Jiní prchají před válkou, která se vede proto, aby měl někdo větší zisk, vliv a moc, aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci. Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem, jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo i bídu chudáků v rozvojových zemích. Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost, chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům, práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů, na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí, protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu. Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci, milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat. Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme. Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.   Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu. Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost. Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství. Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci. Obrať nás a my se k tobě vrátíme. Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa. Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné budeme učit tvým cestám, svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu. Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, když ze sebe nezištně milovat nedokážeme. Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat se vést moudrostí tvého slova, aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, že nás, Bože, nezklameš. Amen.   (Jan Graubner)


Slavnost sv. Josefa

Mše svatá ze slavnosti sv. Josefa bude v našem kostele sloužena ve středu večer. Mše svatá za živé a zemřelé Josefy bude v sobotu ráno.


Video přenos ze mše svaté

Pokud vše klapne a nezklame technika, budou mše svaté vysílány i jako video na facebookové stránce farnosti Dolní Němčí. Video si můžete pustit i na tomto webu v nabídce VideoKostel DN.  


Chyba v Základních informacích

Omylem se mi dostala do Základních informací chyba. Tady je opravený text: Příležitost ke svaté zpovědi bude v pondělí, středu a pátek od 16:30 do 17 hodin. Po zpovědi a vykonání pokání pokračujte v modlitbě cestou domů nebo při procházce venku. Svátost smíření v jinou dobu si můžete telefonicky domluvit s knězem. Mylně tam byla uvedena informace ohledně svatého přijímání.


Bude Farní list?

Podle možností chci připravit Farní list i na tuto neděli. Bude k dispozici v neděli od 8 hodin v předsíni kostela.


OFICIÁLNÍ WEB FARNOSTI